Jul 24, 2008

Kanluran (West)


Ang larawan sa ibaba ay ang aking lahok para sa linggong ito para sa temang "Kanluran" ng Litratong Pinoy. Ito ay kuha sa isang resort, Dos Palmas, Palawan.)

(The picture below is my entry for the week's "West" theme of Litratong Pinoy. This was taken in a resort, Dos Palmas, Palawan.)

Para sa iba pang larawan, maaaring bisitahin ang Litratong Pinoy. May isa pa rin akong entry sa The Mommy Zone kung inyong ibig makita ang isa pang "kanluran". :)

(For other entries, you may visit Litratong Pinoy. I have another entry for West at The Mommy Zone.)

No comments: